Skip to Content

Úvod

Společnost Mastercard Europe SA („společnost Mastercard“ nebo „My“) vám poskytuje stránky na adrese www.mastercard.cz („Stránky Mastercard“) pro potřeby vašich osobních informací, vzdělávání a zábavy. Stránky Mastercard můžete volně prohlížet, stahovat z nich a jinak je používat. Přístupem na Stránky Mastercard a jejich používáním přijímáte a souhlasíte s následujícími podmínkami použití („Podmínky použití“) bez omezení či kvalifikace.Pokud s těmito Podmínkami použití nesouhlasíte, nepoužívejte prosím Stránky Mastercard.

Právo na používání obsahu stránek

Udělujeme vám omezené, nevýhradní, odvolatelné oprávnění prohlížet, sdílet, tisknout nebo stahovat jakýkoli Obsah podle níže uvedené definice ze Stránek Mastercard pro vaši osobní potřebu. Neuděluje se vám oprávnění licencovat, opětovně publikovat, distribuovat, kopírovat, postupovat, podlicencovat, převádět, prodávat, využívat k přípravě odvozených děl ani jinak používat jakýkoli Obsah na Stránkách Mastercard pro jinou než osobní potřebu. Žádnou část jakéhokoli Obsahu není dovoleno reprodukovat v žádné podobě ani začleňovat do jakéhokoli systému pro vyhledávání informací, ať již elektronického či mechanického, pokud se nejedná o vaši osobní potřebu. Nejste oprávněni vstupovat na Stránky Mastercard ani je používat jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit nebo má za cíl poškození nebo znehodnocení Stránek Mastercard nebo jakéhokoli serveru nebo sítě zajišťující Stránky Mastercard nebo narušení používání Stránek kýmkoli jiným. Rovněž se vám uděluje omezené, odvolatelné a nevýhradní právo vytvořit hypertextový odkaz na Stránky nebo jakýkoli jejich Obsah za předpokladu, že takovýto odkaz nebude vykreslovat společnost Mastercard nebo její produkty nebo služby nepravdivým, zavádějícím, hanlivým nebo jinak urážlivým způsobem nebo naznačovat sponzorství nebo podporu vašich stránek, stránky nebo obsahu ze strany společnosti Mastercard.

Nejste oprávněni používat automatizované systémy (např., vyhledávací roboty apod.) k přístupu na Stránky. Souhlasíte, že nebudete shromažďovat osobně identifikovatelné informace o jiných uživatelích Stránek ani tyto informace prodávat či jinak využívat. 
S výjimkou omezených práv, která jsou zde výslovně udělena, si společnost Mastercard vyhrazuje a vlastní veškerá práva, vlastnický titul a nárok na Stránky Mastercard a všechen Obsah na nich obsažený.

SPOLEČNOST MASTERCARD SI PONECHÁVÁ PRÁVO ODMÍTNOUT PŘÍSTUP NA TYTO STRÁNKY KOMUKOLI BEZ OZNÁMENÍ ZCELA DLE SVÉHO UVÁŽENÍ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU VČETNĚ PORUŠENÍ JAKÝCHKOLI Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ VČETNĚ JAKÝCHKOLI PRÁV NA POUŽÍVÁNÍ.

Změny Stránek Mastercard a Podmínek použití

Společnost Mastercard si vyhrazuje právo kdykoli bez oznámení změnit nebo upravit Obsah, materiály nebo informace vyskytující se na těchto Stránkách nebo v jejich souvislosti, včetně těchto Podmínek použití. Společnost Mastercard je oprávněna kdykoli revidovat tyto Podmínky použití formou jejich aktualizace zde. Těmito revidovanými podmínkami jste povinni se řídit, a proto byste měli čas od času navštívit tyto stránky za účelem prostudování aktuálních Podmínek použití.

Práva duševního vlastnictví

Stránky Mastercard Content jsou chráněny platnými zákony na ochranu duševního vlastnictví a veškerý Obsah je majetkem společnosti Mastercard nebo používán společností Mastercard na základě licence nebo souhlasu. Veškerý text, formátování (včetně jakéhokoli výběru, koordinace a uspořádání materiálů na Stránkách Mastercard) a obrázky, grafika, animace, nástroje, zařízení, aplikace, reklamy, videa, hudba, zvuky, články, reklamní text, kreativní materiály, fotografie, ochranné obchodní známky, ochranné služební známky, obchodní názvy a loga a jiné materiály a informace na těchto Stránkách jsou předmětem práv duševního vlastnictví společnosti Mastercard, jejích dceřiných a spřízněných společností a jejich příslušných poskytovatelů a držitelů licencí (společně nazývané „Obsah“). Nejste oprávněni tyto materiály kopírovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat, upravovat, znovu zveřejňovat na jiných webových stránkách, spojovat, zpřístupňovat prostřednictvím odkazů do hloubi textu (tzv. „deep linking“), měnit nebo jinak distribuovat, redistribuovat, licencovat, podlicencovat nebo převádět jakýmkoli způsobem. Nic z toho, co je obsaženo na Stránkách Mastercard, nesmí být vykládáno jako udělení jakékoli licence nebo práva, ať již domnělé, předpokládané či jiné, na komerční využití jakékoli ochranné známky, práva duševního vlastnictví nebo materiálu podléhajícího autorským právům společnosti Mastercard bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mastercard. Ochranné známky, loga, obchodní názvy a ochranné služební známky, ať již zapsané či nezapsané (společně nazývané „Obchodní známky“) uvedené na Stránkách Mastercard jsou Ochranné známky společnosti Mastercard a jejích externích aliančních partnerů. Nic z toho, co je obsaženo na Stránkách Mastercard, by mělo být vykládáno jako udělení jakékoli licence nebo práva, ať již domnělé nebo jiné, na používání jakékoli Ochranné známky uvedené na Stránkách Mastercard bez písemného svolení společnosti Mastercard nebo příslušné třetí osoby, která případně danou Ochrannou známku vlastní. Mastercard U.S. Trademarks

Jakékoli neoprávněné komerční používání těchto materiálů je porušením práv duševního vlastnictví společnosti Mastercard a bude předmětem plných zákonných nároků a opravných prostředků společnosti Mastercard.

Stížnosti týkající se autorského práva

Při provozování Stránek může společnost Mastercard vystupovat jako „poskytovatel služeb“ (podle definice uvedené v zákoně DMCA) a nabízet služby jako online poskytovatel materiálů a odkazů na webové stránky třetích osob. V důsledku toho materiály třetích osob, které společnost Mastercard nevlastní ani nekontroluje, mohou být přenášeny, ukládány, zpřístupňovány nebo jinak dávány k dispozici pomocí Stránek. Společnost Mastercard má zavedeny určité právně povolené postupy pro případ obvinění z porušování autorských práv na Stránkách a přijala zásady zajišťující okamžité odstranění jakéhokoli obsahu nebo vyloučení jakéhokoli uživatele, u nějž bude shledáno porušování práv společnosti Mastercard nebo třetí osoby nebo jiné porušení jakýchkoli zákonů nebo předpisů na ochranu duševního vlastnictví nebo této Smlouvy. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný prostřednictvím Stránek porušuje autorské právo, měli byste o tom informovat společnost Mastercard pomocí oznamovacího postupu pro oznamování porušení podle zákona DMCA (17 U.S.C. Sect. 512(c)(2)). Společnost Mastercard na základě toho urychleně odstraní nebo deaktivuje materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva, a bude pomocí postupů stanovených v zákoně DMCA bude řešit toto tvrzení mezi oznamovatelem a údajným porušovatelem práv, který Obsah poskytl. Oznámení o porušování práv by podle zákona DMCA by měla být posílána na adresu: Copyright Agent, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, Attn: Law Department nebo e-mailem na adresu copyrightagent@mastercard.com.

Prosíme o poskytnutí následujících informací:

  1. Identifikace díla nebo jiného duševního vlastnictví chráněného autorským právem, které bylo podle vašeho tvrzení porušeno;
  2. Identifikace materiálu na Stránkách, který podle vašeho tvrzení porušuje právo, a to dostatečně podrobná, aby jej společnost Mastercard mohla na Stránkách lokalizovat;
  3. Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné používání nebylo povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo ze zákona;
  4. Vaše prohlášení (pod hrozbou trestu za křivé svědectví), že (a) výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a (b) že jste vlastníkem příslušného nároku plynoucího z autorského práva nebo jste oprávněn(a) jednat jménem tohoto vlastníka;
  5. Vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a
  6. Váš vlastnoruční nebo elektronický podpis

Společnost Mastercard může svým uživatelům oznámit jakékoli oznámení o porušení autorských práv formou obecného oznámení na kterýchkoli ze svých stránek, elektronickou poštou na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v jejích záznamech nebo písemně nejrychlejší dostupnou poštovní službou na fyzickou adresu uvedenou v jejích záznamech. Pokud obdržíte takovéto oznámení o porušení autorských práv, můžete poskytnout písemnou reakci uvedenému zástupci, přičemž tato reakce musí obsahovat níže uvedené informace. Aby tato reakce měla účinek, musí být učiněna písemně a musí obsahovat tyto informace:

  1. Váš vlastnoruční nebo elektronický podpis;
  2. Identifikace materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl znemožněn přístup, a místo, kde se daný materiál vyskytoval před jeho odstraněním nebo před znemožněním přístupu k němu;
  3. Vaše prohlášení (pod hrozbou trestu za křivé svědectví), že se v dobré víře domníváte, že tento materiál byl odstraněn nebo přístup k němu znemožněn omylem nebo v důsledku chybné identifikace materiálu určeného k odstranění nebo deaktivaci a
  4. Vaše jméno, fyzickou adresu a telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí Federálního okresního soudu (Federal District Court) pro soudní okrsek, ve kterém se nachází vaše fyzická adresa, nebo v případě, že se vaše fyzická adresa nachází mimo Spojené státy, pro jakýkoli soudní okrsek, ve kterém se případně nacházíme, a že souhlasíte s doručením obsílky od osoby, která oznámila údajně porušující materiál, nebo zástupce této osoby.

Interaktivní fóra a skupiny a zpětná vazba

Uživatelské příspěvky a chování

Jako uživatel Stránek můžete vkládat své komentáře, které mohou obsahovat text a případně fotografie, videa, obrázky, zvukové soubory, jiné druhy obsahu a odkazy na tento obsah, pokud to Stránky dovolují (společně nazývané „Uživatelské příspěvky“). Nesete výhradní odpovědnost za vaše vlastní Uživatelské příspěvky a následky jejich vložení nebo zveřejnění. V souvislosti s Uživatelskými příspěvky potvrzujete, prohlašujete a/nebo zaručujete, že: Uživatelský příspěvek je vaše původní dílo a vlastníte nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy a povolení na jeho používání use a povolujete společnosti Mastercard používat veškeré Uživatelské příspěvky na veškerých v současné době známých nebo později vynalezených médiích bez územních nebo časových omezení a bez náhrady a máte všechny potřebné souhlasy ke shromažďování, používání a poskytování jakýchkoli osobně identifikovatelných informací, obrázků nebo podob obsažených nebo zobrazených ve veškerých Uživatelských příspěvcích za účelem umožnění a používání Uživatelských příspěvků způsobem zamýšleným Stránkami a touto Smlouvou. Souhlasíte, že nebudete vkládat jako součást jakéhokoli Uživatelského příspěvku žádný materiál, který je chráněn autorským právem, obchodním tajemstvím nebo jinak podléhá vlastnickým právům třetích osob, včetně práv na ochranu soukromí a na ochranu před publicitou, pokud nejste vlastníkem těchto práv nebo nemáte povolení právoplatného vlastníka a potřebné souhlasy osob, jejichž osobně identifikovatelné informace jsou v tomto materiálu obsaženy, k uveřejnění tohoto materiálu, a udělujete společnosti Mastercard všechna zde obsažená licenční práva. Dále zaručujete a prohlašujete, že poskytnete informace o existenci jakýchkoli vašich přihlášených patentů nebo nevyřízených přihlášek, které se jakýmkoli způsobem vztahují k vašemu Uživatelskému příspěvku.

Berete na vědomí a souhlasíte, že mezi vámi a společností není založen žádný vztah mlčenlivosti nebo povinnosti utajení nebo zachování důvěrných informací ohledně Uživatelského příspěvku, a to navzdory jakémukoli opačnému tvrzení nebo popisku v Uživatelském příspěvku a jakýchkoli souvisejících materiálech.

Vlastnictví a používání Uživatelských příspěvků

Vložením Uživatelského příspěvku berete na vědomí, že udělujete společnosti Mastercard celosvětové, časově neomezené, bezplatné, plně uhrazené, neodvolatelné, podlicencovatelné, převoditelné, nevýhradní právo na tento Uživatelský příspěvek (včetně práv na základě zákonů v oblasti autorských práv, patentů a ochranných známek), včetně práva upravovat, měnit a vytvářet odvozená díla, a na veškeré koncepty nebo myšlenky obsažené v daném Uživatelském příspěvku, včetně dokumentů, uměleckých děl, prohlášení, výkresů, náčrtů, důkazů, zobrazení, fotografií, filmových záznamů, nepoužitých záběrů, hudebních partitur, audio a video záznamů, disků, a to bez ohledu na to, zda jsou v tištěné nebo elektronické formě, vyrobených nebo vytvořených vámi jako součást Uživatelského příspěvku. Toto oprávnění, které udělujete společnosti Mastercard, zahrnuje právo společnosti Mastercard a jí jmenovaných osob reprodukovat Uživatelský příspěvek, připravovat jiná díla pomocí tohoto Uživatelského příspěvku, kombinovat váš Uživatelský příspěvek s jinými díly a měnit, překládat, distribuovat kopie, předvádět, interpretovat, licencovat Uživatelský příspěvek a žádat o zapsání autorského práva na tento přeměněný Uživatelský příspěvek jménem společnosti Mastercard kdekoli na světě bez časového omezení na jakýchkoli médiích, která nyní existují nebo případně v budoucnosti budou existovat. Například výše uvedené udělení opravňuje společnost Mastercard a jí jmenované osoby k použití pouze určitých částí vašeho Uživatelského příspěvku, znovu nahrávat nebo upravovat jakékoli zvukové stopy nebo vizuální obrázky, které poskytnete, přepisovat Uživatelský příspěvek a/nebo začleňovat jiné materiály vytvořené buď společností Mastercard, nebo získané na základě licence z jiných zdrojů s vaším příspěvkem. Pokud budeme vytvářet jiná díla pomocí Uživatelského příspěvku, budeme tato díla vlastnit a jsme oprávněni je používat v souladu s těmito pravidly a nebudeme k tomu potřebovat váš souhlas.

Vložením Uživatelského příspěvku se vzdáváte veškerých autorských práv nebo „morálních“ práv nebo nároků vyplývajících z naší úpravy příspěvku nebo fotografie (fotografií), filmových záznamů, ilustrací, prohlášení a jiných děl obsažených v příspěvku a souhlasíte, že tato práva či nároky nebudete uplatňovat. Rovněž souhlasíte se jmenováním společnosti Mastercard jako vašeho neodvolatelného zmocněnce ve věci Uživatelského příspěvku s právem podepisovat a doručovat jakékoli dokumenty vaším jménem, aby bylo zajištěno, že společnost Mastercard bude moci používat Uživatelský příspěvek, který licencujete, jakýmkoli způsobem, který společnost Mastercard uzná za vhodný, a chránit práva na veškerá odvozená díla vytvořená z vašeho Uživatelského příspěvku a zajistit odstranění Uživatelského příspěvku z jakýchkoli jiných webových stránek nebo fóra.

Na žádost společnosti Mastercard jste povinni podepsat a doručit doplňující licenční listinu, jakou bude společnost Mastercard výhradně považovat za přiměřeně nutnou k tomu, aby společnost Mastercard mohla používat Uživatelský příspěvek podle jejího uvážení a aby bylo upuštěno od „morálních práv autorů“ za těchto Všeobecných podmínek. Pokud by společnost Mastercard nepožádala o výše uvedenou licenční listinu, neznamená to, že se společnost Mastercard vzdává svých práv, přičemž společnost Mastercard může tuto listinu požadovat kdykoli později.

Příspěvky nebo zpětná vazba

Čas od času vás můžeme požádat o zpětnou vazbu ohledně Stránek a produktů a/nebo služeb společnosti Mastercard. Veškerá komunikace a materiály, které dodáte nebo pošlete, (a) budou společností Mastercard považovány za nedůvěrné a vlastnicky nechráněné, (b) budou majetkem společnosti Mastercard a společnost Mastercard bude nyní a poté výhradně vlastnit všechna práva, tituly a nároky na ně a (c) budou používány bez omezení držiteli licence a spřízněnými subjekty společnosti Mastercard podle jejího uvážení bez jakéhokoli závazku, náhrady nebo jiného závazku vůči vám. Takto používány mohou být za jakýmkoli účelem, jako například k reprodukci, poskytování, přenášení, publikování, vysílání a zveřejňování vcelku nebo částečně na jakémkoli médiu a jakýmkoli způsobem, který je nyní známý nebo bude později vyvinut, na těchto Stránkách nebo jinak. A společnost Mastercard není jakkoli povinna na tuto komunikaci odpovídat. Bez ohledu na výše uvedené společnost Mastercard zachovává zásady, že nepřijímá ani nezvažuje jakékoli kreativní nápady, náměty nebo materiály od veřejnosti ohledně svých produktů a služeb („Příspěvky“), a proto byste neměli společnosti Mastercard posílat žádné Příspěvky v rámci žádné komunikace prostřednictvím těchto Stránek nebo jinak. Nicméně pokud nám pošlete Příspěvek, navzdory našemu přání, abyste tak nečinili, stává se tento Příspěvek okamžitě majetkem společnosti Mastercard a společnost Mastercard nyní a poté výhradně vlastnit všechna práva, tituly a nároky na ně. Dále společnost Mastercard je oprávněna používat jakékoli Příspěvky za jakýmkoli účelem, jako například za účelem vývoje a prodeje produktů a služeb. Společnost Mastercard není odpovědna za toto používání nebo poskytování těchto Příspěvků ani za žádné podobnosti v Příspěvku a jakýchkoli budoucích produktech a službách společnosti Mastercard.

Obchodníci a nabídky obchodníků

Obchodníci mohou poskytovat společnosti Mastercard určité slevy či jiné výhody (např. dopravu zdarma) při nákupech zboží a služeb („Nabídky“), které budou k dispozici na Stránkách Mastercard. Tyto Nabídky podléhají určitým podmínkám a mohou se kdykoli bez oznámení změnit. Společnost Mastercard není odpovědna za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku jakékoli interakce mezi vámi a obchodníkem ohledně těchto Nabídek. Pokud to není zde stanoveno, všechny záležitosti, jako například dodání zboží a služeb, vracení zboží a záruky, jsou řešeny výhradně a jedině mezi vámi a příslušným obchodníkem. Berete na vědomí, že společnost Mastercard nepodporuje ani se nezaručuje za obchodníky, kteří jsou k dispozici prostřednictvím Stránek Mastercard, ani Nabídky, které poskytují.

Soutěže

Čas od času vás upozorníme na některé soutěže nebo jiné akce v souvislosti s Mastercard. Všechny tyto soutěže a akce se řídí Oficiálními pravidly pro tyto soutěže a akce a všemi souvisejícími platnými zákony a předpisy.

Obsah třetích osob a odkazy na jiné webové stránky

Stránky Mastercard mohou obsahovat obsah třetích osob a odkazy na jiné webové stránky, které jsou zcela nezávislé na těchto Stránkách. Obsah třetích osob a odkazy jsou obsaženy výhradně pro pohodlí uživatelů a nepředstavují jakýkoli souhlas, podporu či záruku ze strany společnosti Mastercard. Kromě toho není společnost Mastercard odpovědna za přesnost, úplnost či spolehlivost externích informací nebo produktů či služeb nabízených nebo prodávaných prostřednictvím jakýchkoli odkazovaných webových stránek a vy přijímáte výhradní odpovědnost za používání externích informací. Jakékoli smlouvy, transakce nebo jiná ujednání mezi vámi a příslušnou třetí osobou uzavíráte výlučně na vlastní riziko. Pokud klikněte na externí odkaz, opouštíte Stránky Mastercard. Jakékoli osobní informace, které poskytnete na výsledných stránkách, nebudou shromažďovány ani kontrolovány společností Mastercard, ale budou podléhat pravidlům ochrany osobních údajů nebo podmínkám použití na příslušných výsledných stránkách. Pro další informace o jejich postupech při ochraně osobních údajů si prosím prostudujte jejich pravidla ochrany osobních údajů a podmínky použití.

Ochrana osobních údajů

Společnost Mastercard si uvědomuje důležitost respektování soukromí osob navštěvujících a využívajících programů a informací nabízených na našich webových stránkách. Globální pravidla ochrany osobních údajů společnosti Mastercard (Mastercard Global Privacy Policy) (odkaz níže) poskytují přehled o tom, co můžete očekávat, když se přihlásíte do některého z našich programů nebo si prostě budete prohlížet Stránky Mastercard. Na naše stránky týkající se konkrétní země nebo konkrétního programu se mohou vztahovat odlišná pravidla nebo pravidla specifická pro daný program. Platná verze našich pravidel je k dispozici prostřednictvím odkazu ve spodní části stránky. Pro zobrazení našich Globálních pravidel ochrany osobních údajů klikněte sem.

Odškodnění

Zavazujete se odškodnit, bránit a chránit společnost Mastercard a její obchodní partnery, zaměstnance a spřízněné subjekty před jakoukoli odpovědností, ztrátami, nároky a výdaji, včetně přiměřených honorářů a výdajů právních zástupců, souvisejícími s vaším porušením těchto Podmínek použití nebo vaším používáním Stránek. Odškodníte a budete chránit společnost Mastercard před veškerými nároky, žalobami nebo řízeními vedenými proti společnosti Mastercard v důsledku nebo v souvislosti s porušením autorského práva nebo jiných práv duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob obsažných ve vašich Uživatelských příspěvcích a/nebo jakýmkoli porušením zákona nebo smluvních závazků v souvislosti s Uživatelskými příspěvky. Odškodníte a budete chránit společnost Mastercard před veškerými nároky, škodami a náklady vzniklými přímo nebo nepřímo v důsledku používání, předání, reprodukce, zveřejnění nebo veřejné komunikace Uživatelského příspěvku.

Odmítnutí záruk

I když společnost Mastercard vyvine přiměřené úsilí na zajištění, aby veškerý materiál na těchto Stránkách byl správný, správnost není možné zaručit a společnost Mastercard nepřijímá jakoukoli odpovědnost ani ručení za přesnost, úplnost či pravost jakýchkoli informací obsažených na těchto Stránkách.

Stránky Mastercard a veškerý obsah na nich uvedený jsou vám poskytovány formou, „jak stojí a leží“ a všechny záruky, výslovné či domnělé, se tímto odmítají, včetně veškerých záruk prodejnosti, vlastnického titulu/neporušení práv, kvality informací nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Žádné informace získané vámi od společnosti Mastercard prostřednictvím stránek nezakládají žádnou záruku, která zde není výslovně uvedena. společnost Mastercard bez omezení odmítá jakékoli záruky ohledně dostupnosti stránek, ohledně toho, že stránky Mastercard budou fungovat bezchybně, že budou odstraněny závady nebo že se na stránkách Mastercard nevyskytují viry nebo jiné škodlivé prvky. Vaše používání těchto stránek je na vaše vlastní riziko, veškerý obsah stahovaný nebo jinak získaný prostřednictvím těchto stránek je poskytován na vaše vlastní riziko a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli škody na vašem počítačovém systému nebo jakékoli ztráty dat, ke kterým případně dojde v důsledku vašeho používání stránek, jako například škody vzniklé v důsledku počítačových virů. Upozorňujeme, že v některých jurisdikcích nemusí být dovoleno vyloučení domnělých záruk, a proto se na vás některé z výše uvedených výluk nemusí vztahovat.

Odmítnutí náhrady škod a omezení odpovědnosti

V žádném případě nejsou společnost Mastercard ani její spřízněné společnosti odpovědny za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, trestající, exemplární, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, jako například škody na majetku, ztráty možnosti používání, ztráty zakázek, ekonomické ztráty, ztráty dat nebo ušlý zisk, bez ohledu na formu jednání (jako například na základě smlouvy, nedbalosti nebo jiného protiprávního jednání), vzniklé z vašeho používání nebo přístupu na stránky Mastercard nebo jejich obsah nebo v souvislosti s tímto používáním a přístupem, a to i v případě, že společnost Mastercard nebo její obchodní partneři, zaměstnanci, zástupci nebo spřízněné osoby byli upozorněni na možnost takovéto škody nebo ztráty. V žádném případě celková odpovědnost společnosti Mastercard vůči vám za všechny škody, ztráty a žalobní důvody, ať již ze smlouvy, na základě deliktu (jako například nedbalosti) nebo jinak, nepřesáhnou vámi případně zaplacenou částku nebo jedno sto dolarů (100 usd) (podle toho, která z částek je nižší) za přístup nebo účast v jakékoli aktivitě týkající se jakýchkoli stránek mastercard. platné zákony nemusí povolovat omezení nebo vyloučení odpovědnosti nebo vedlejších či následných škod, a proto se na vás výše uvedené omezení nebo výluka nemusí vztahovat.

Neplatnost Podmínek použití pro jakoukoli smlouvu držitele platební karty Mastercard (Mastercard Payment Card Cardholder Agreement)

Společnost Mastercard je přední organizace působící v oblasti platebních služeb. Společnost Mastercard není finanční instituce a nevydává kreditní, debetní, šekové ani platební karty jakéhokoli typu. V případě vaší platební karty značky Mastercard máte vztah s vydávající bankou nebo finanční institucí a nikoli přímo se společností Mastercard. Veškeré otázky či problémy týkající se vaší platební karty značky Mastercard nebo karetního účtu by měly být řešeny s příslušnou bankou nebo finanční institucí, která vám kartu vydala, a nikoli se společností Mastercard. I když má společnost Mastercard vztah s vaší vydávající bankou nebo finanční institucí, tento vztah se netýká jednotlivých držitelů karet nebo karetních účtů.

Stránky Mastercard provozuje společnost Mastercard a její spřízněné společnosti.

Různá ustanovení

Podmínky použití musí být vykládány, interpretovány a plněny výhradně podle zákonů státu New York v USA, aniž by měly účinek jakékoli zásady pro kolize právních norem. Výslovně souhlasíte, že jakákoli žaloba vzniklá z těchto Podmínek použití nebo těchto Stránek nebo v přímé nebo nepřímé souvislosti s nimi bude podána pouze u federálních nebo státních soudů sídlících v New Yorku. Udělujete tímto váš souhlas a podřizujete se osobní jurisdikci těchto soudů za účelem jakékoli žaloby týkající se Stránek Mastercard, vašeho přístupu na ně nebo vašeho používání Stránek Mastercard nebo těchto Podmínek použití a extrateritoriálních soudních obsílek.

Obsah a software ze Stránek Mastercard může podléhat exportní jurisdikci USA a importní jurisdikci jiných zemí. V souvislosti s vaším používáním těchto Stránek máte výhradní odpovědnost za dodržování všech platných zákonů a předpisů na regulaci vývozu, re-exportu a dovozu všech příslušných jurisdikcí, jako například zákonů a předpisů amerického ministerstva obchodu (U.S. Department of Commerce), předpisů správního řadu pro vývoz (Export Administration Regulations), Kodexu federálních přepisů č. 15 – části 730-774 (15 CFR Parts 730-774), předpisů týkajících se mezinárodního obchodu se zbraněmi (International Traffic in Arms Regulations), programů hospodářských sankcí pro konkrétní země realizovaných Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Assets Control) a zákonů a předpisů pro regulaci vývozu a dovozu jakýchkoli jiných zemí. Nesmíte přímo ani nepřímo používat, distribuovat, předávat ani přenášet obsah nebo software z těchto Stránek, ať již formou přímého produktu, nebo formou materiálů či produktů, softwaru nebo jiných technických informací, do kterých byl obsah nebo software z těchto Stránek zapracován, pokud při tom nedodržíte všechny platné zákony a předpisy na regulaci vývozu a dovozu všech příslušných jurisdikcí.

Nejste oprávněni tyto Podmínky použití postoupit. Společnost Mastercard je oprávněna kdykoli postoupit svá práva a povinnosti stanovené v těchto Podmínkách použití. V případě, že se jakákoli část nebo ustanovení těchto Podmínek ukáže nezákonným, neúčinným, neplatným nebo nevymahatelným, bude se tato část považovat za oddělitelnou od těchto Podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Pokud zde není uvedeno jinak, představují tyto Podmínky použití úplnou dohodu mezi vámi a společností Mastercard ohledně jejich předmětu. Určitá ustanovení těchto Podmínek použití mohou být nahrazena nebo doplněna určenými právoplatnými oznámeními nebo podmínkami umístěnými na konkrétních stránkách, aplikacích, nástrojích nebo jiných materiálech, ke kterým máte případně přístup v rámci těchto Stránek. Pokud společnost Mastercard nebude vymáhat jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití nebo jakýchkoli doplňujících podmínek, neznamená to, že se vzdává nároku na plnění těchto ustanovení nebo svého práva vymáhat plnění daného ustanovení. S těmito Podmínkami použití a veškerými souvisejícími dokumenty je možné vyslovit souhlas elektronicky (např., elektronickou nebo jinou formou projevení souhlasu) a váš souhlas bude mezi vámi a společností Mastercard považován za závazný. Tímto se plně zavazujete, že nebudete napadat platnost nebo vymahatelnost těchto Podmínek použití a jakýchkoli souvisejících dokumentů.

Zákaznický servis a kontaktní informace

Mastercard Europe
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Belgium