PRAVIDLA SOUTĚŽE
„VYFOŤTE SE S ROBOTEM PEPPEREM“

1. ORGANIZÁTOR: Organizátorem akce je McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY se sídlem Praha 2, Riegrovy sady č. p. 28, PSČ 120 00, IČO 17046041, spisová značka C 2080 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“). Správcem osobních údajů je Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgie.

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: Soutěž probíhá v době od 4. února 2019 do 28. února 2019, a to na Letišti Václava Havla v Praze, resp. na sociální síti Instagram. Soutěž je prodloužena do 31. 3. 2019.

3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá a svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou v České anebo Slovenské republice. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.

4. PRŮBĚH A PRINCIP SOUTĚŽE:Do soutěže se zapojí každý zájemce, který se v době jejího trvání vyfotografuje s Robotem Pepperem v prostorách Letiště Václava Havla v Praze a sdílí takto pořízenou fotografii na Instagramu s hashtagem #MasterPepper. Tím se zařadí do slosování o výhry, které proběhne neprodleně po skončení soutěže náhodným výběrem ze všech fotografií, splňujících podmínky této soutěže. Slosování provede zástupce organizátora.

5. VÝHRA: Výhrou v této soutěži jsou zpáteční letenky pro čtyři společně cestující osoby (výherce a jeho rodina či přátelé) do Evropských destinací, a to nejvýše v ceně 8.000,- Kč za jednu zpáteční letenku včetně všech daní a poplatků. Výherce si sám může zvolit destinaci a let splňující uvedené podmínky s tím, že odlet musí být nejpozději 30. června 2019 z Letiště Václava Havla v Praze.

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Oznámení výhry výherciprovede organizátor na Instagramu, přičemž současně požádá výherce o jména cestujících, volbu letenky, sdělení adresy pro zaslání výhry a další nutnou součinnost. Nereaguje-li výherce na zprávu o výhře do pěti dnů od jejího odeslání, anebo neposkytne-li následně vešekrou požadovanou součinnost, jeho výhra bez náhrady propadá.

7. PRAVIDLA PŘÍSPĚVKŮ (FOTOGRAFIÍ, KOMENTÁŘŮ). Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, která jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Organizátor apeluje na účastníky, aby při pořizování příspěvků neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Totéž platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

8. AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA. Účastník soutěže vždy ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých) ani jiné zákonné podmínky. Před vložením příspěvku je účastník povinen si ověřit, že s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidla této soutěže, a musí být připraven tento souhlas na výzvu Organizátora doložit. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci Organizátorovi k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora může být zveřejněn na Internetu v souvislosti s touto soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na Internetu šířit mimo vůli Organizátora a za takové šíření již Organizátor neodpovídá.

9. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správce ve zvláštním dokumentu informuje účastníky o zpracování jejich osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  • Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je organizátor oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedena v těchto pravidlech.Výhry nejsou právně vymahatelné.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Organizátora ani jejich rodinní příslušníci.
  • Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace, doručení zpráv či výher.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.
  • Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Instagramemani jinou sociální sítí a Instagram ani jiná sociální síť za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Instagramu ani jiné sociální síti. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Organizátorovi.

11. V souvislosti s touto soutěží budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete. V Informaci o zpracování osobních údajů naleznete vše o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.