SOUTĚŽ „VYFOŤTE SE S ROBOTEM PEPPEREM“
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum účinnosti: 28. ledna 2019

Společnost Mastercard Europe SA, její přidružené společnosti a jiné subjekty skupiny společností Mastercard („Mastercard“, „my“, „nás“ nebo „naše“) respektují vaše soukromí.Toto Oznámení o ochraně soukromí se týká zpracování Osobních údajů shromažďovaných v kontextu Soutěže společnosti Mastercard „VYFOŤTE SE S ROBOTEM PEPPEREM“ („Soutěž“). Toto Oznámení o ochraně soukromí neřeší shromažďování a používání vašich Osobních údajů společností Mastercard v kontextu jiných Soutěží, třetími stranami v rámci jiných webových stránek pod značkou Mastercard, vydavateli vaší Karty Mastercard (např. vaší bankou), ani neřeší žádné jiné informace či sdělení, které mohou odvolávat na společnost Mastercard, ale netýkají se Soutěže.

Toto Oznámení o ochraně soukromí popisuje druhy Osobních údajů, které shromažďujeme v souvislosti se Soutěží, účely, pro které Osobní údaje shromažďujeme, jiné strany, se kterými tyto údaje můžeme sdílet, a opatření, která přijímáme, abychom zajišťovali zabezpečení údajů. Rovněž vás informuje o vašich právech a možnostech v souvislosti s vašimi Osobními údaji a o tom, jak nás můžete kontaktovat za účelem aktualizace svých kontaktních údajů nebo řešení dotazů týkajících se našich postupů v oblasti ochrany soukromí.

Vaše účast v Soutěži podléhá tomuto Oznámení o ochraně soukromí a vztahují se na ně naše Podmínky. Pro více informací o postupech společnosti Mastercard v oblasti ochrany soukromí nahlédněte do Globálního Oznámení společnosti Mastercard o ochraně soukromí na https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html.1. Osobní údaje, které můžeme shromažďovat

Můžeme shromažďovat následující Osobní údaje:

 • Fotografie s Robotem Pepperem v prostorách Letiště Václava Havla v Praze
 • U výherců o jména cestujících, volba letenky, sdělení adresy pro zaslání výhry

Pro účely tohoto Oznámení o ochraně soukromí označují „Osobní údaje“ jakékoliv informace, které se týkají identifikované či identifikovatelné fyzické osoby. V souvislosti se Soutěží pak shromažďujeme vaše Osobní údaje z různých zdrojů, a to v souladu s níže uvedenými ustanoveními.

Pokud je to relevantní, uvádíme, zda a proč nám musíte své Osobní údaje poskytnout, a to včetně důsledků jejich neposkytnutí. Pokud nám své Osobní údaje na vyžádání neposkytnete, nemusíte mít možnost Soutěž využívat - a to v případech, kdy jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom vám dané služby poskytovali, případně pokud jsme ze zákona povinni tyto údaje shromažďovat.

a.      Osobní údaje, které nám poskytnete vy

Pokud se zúčastníte Soutěže, budeme od vás požadovat určité Osobní údaje, uvedené výše.

b.      Osobní údaje získané z vašich interakcí v rámci Soutěže

Pokud budete navštěvovat Soutěžní stránky, můžeme určité informace shromažďovat automatizovaně prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií – např. IP adresu, MAC adresu, ID zařízení, síťové informace, informace o aktivitě v rámci webových stránek Soutěže a datum/čas této aktivity a jiné mobilní monitorovací technologie. Tyto informace používáme k tomu, abychom Soutěžzlepšovali, přičemž hodnotíme, jak uživatelé přistupují k našim službám či naše služby využívají, jaký obsah, produkty a funkce našich služeb naše uživatele nejvíce zajímají, jaký druh nabídek by si naši zákazníci přáli a jak se naše služby chovají po technické stránce. Pro více informací o používání souborů cookies navštivte náš Nástroj pro souhlas se soubory cookies.

Zobrazit shrnutí

2. Jak můžeme vaše Osobní údaje používat

Vaše Osobní údaje můžeme používat, abychom:

 • Poskytovali, zlepšovali a vyvíjeli Soutěž 
 • Komunikovali s Vámi
 • Plnili naše právní povinnosti a zajišťovali plnění pravidel

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro výše uvedené účely, pokud budeme mít platný zákonný důvod pro jejich zpracování, a to včetně následujících případů:

 • Udělili jste souhlas s používáním svých Osobních údajů. Váš souhlas můžeme například požadovat v souvislosti s používáním souborů cookies a podobných technologií, zasíláním marketingových sdělení, personalizací našich nabídek nebo pro zpracování Osobních údajů, které jsou dle příslušných právních předpisů považovány za citlivé.
 • Vaše Osobní údaje potřebujeme, abychom vám mohli poskytovat produkty a služby nebo řešit vaše dotazy.
 • Zpracování je nezbytné pro plnění zákonných povinností, například z hlediska prevence a monitorování podvodů u platebních transakcí.
 • My nebo třetí strana máme oprávněný zájem na používání vašich Osobních údajů – např. abychom zajistili a zvýšili bezpečnost, zabezpečení či parametry našich produktů a služeb, zajistili ochranu před podvody a jejich prevenci, prováděli anonymizaci Osobních údajů a realizovali datové analýzy. 

Zobrazit shrnutí

3. Jak vaše Osobní údaje sdílíme

Vaše Osobní údaje můžeme sdílet s následujícími stranami a subjekty:

 • Ústředí společnosti Mastercard v USA, naše spřízněné společnosti a jiné subjekty skupiny společností Mastercard.
 • Naši poskytovatelé služeb, kteří jednají naším jménem.
 • Jiní účastníci platebního ekosystému, včetně finančních institucí a obchodníků.
 • Třetí strany pro účely monitorování a prevence podvodů u platebních karet nebo pro jiné zákonné účely.
 • Třetí strany v případě prodeje či převodu našeho podnikání či majetku.

Osobní údaje, které o vás získáme, nesdílíme ani jinak neposkytujeme – s výjimkou ustanovení tohoto Oznámení o ochraně soukromí nebo jiného oznámení v době získání daných údajů.

Námi získané Osobní údaje můžeme sdílet s naším ústředím a spřízněnými subjekty, včetně společnosti Mastercard International.

Námi získané Osobní údaje můžeme sdílet s finančními institucemi, které vydávají platební karty, nebo s obchodníky, kteří zpracovávají karetní transakce. Osobní údaje sdílíme, abychom realizovali a/nebo podporovali karetní transakce (včetně detekce a prevence karetních podvodů). Při poskytování některých našich produktů můžeme rovněž poskytovat Osobní údaje obchodníkům, a to na podporu vámi požadovaných karetních transakcí.

Osobní údaje můžeme rovněž sdílet se svými poskytovateli služeb, kteří naším jménem poskytují služby v souvislosti s účely uvedenými v tomto Oznámení o ochraně soukromí. Vaše Osobní údaje můžeme například sdílet s naším poskytovatelem služeb a hlavním zpracovatelem údajů, společností McCann Erickson Prague, s. r. o., Riegrovy sady 28, Praha 2. U těchto poskytovatelů služeb smluvně vyžadujeme, aby Osobní údaje zpracovávali výhradně v souladu s našimi pokyny a v rozsahu nezbytném pro provádění služeb naším jménem, případně pro plnění zákonných požadavků. Rovněž vyžadujeme, aby zajišťovali zabezpečení a důvěrnost Osobních údajů, které naším jménem zpracovávají, a to zaváděním vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření a povinností zachovávat důvěrnost pro zaměstnance s přístupem k Osobním údajům.

Vaše Osobní údaje můžeme rovněž poskytnout: (i) pokud jsme tak povinni učinit ze zákona nebo v rámci soudního řízení; (ii) na žádost soudu, orgánů činných v trestním řízení nebo státních úředníků; nebo (iii) pokud se domníváme, že je jejich poskytnutí nezbytné či vhodné pro prevenci fyzických či finančních ztrát, případně v souvislosti s vyšetřováním domnělé nebo skutečné podvodné či nezákonné činnosti.

Dále si vyhrazujeme právo předat vaše Osobní údaje, pokud dojde k úplnému či částečnému prodeji či převodu našeho podnikání nebo majetku. Pokud k takovémuto prodeji či převodu dojde, vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, aby nabyvatel používal Osobní údaje, jež jste nám poskytli, způsobem, který je v souladu s tímto Oznámením o ochraně soukromí. 

Zobrazit shrnutí

4. Vaše práva a možnosti

V souladu s příslušnými právními předpisy máte právo:

 • Na přístup ke svým Osobním údajům, na jejich opravu či právo vznášet námitky vůči jejich zpracování, a dále právo požadovat jejich výmaz.
 • Obdržet Osobní údaje, které jste nám poskytli, a předat je jiné společnosti.
 • Odvolat jakýkoliv udělený souhlas.
 • Podat stížnost u svého Dozorového úřadu, pokud je to relevantní: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Pokud se nacházíte v EHP nebo ve Švýcarsku, můžete uplatňovat svá práva prostřednictvím portálu „My Data Center společnosti Mastercard. Žádost můžete rovněž zadat v souladu s ustanoveními části „Jak nás můžete kontaktovat“.

V souladu s příslušnými právními předpisy máte právo:

 • Požadovat přístup a obdržet informace o Osobních údajích, které o vás vedeme, aktualizovat své Osobní údaje a opravit jejich nepřesnosti, omezit zpracování svých Osobních údajů či vznášet námitky vůči jejich zpracování, požadovat anonymizaci resp. výmaz informací, případně můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů pro snadnější předání informací jiné společnosti. Kromě toho můžete mít rovněž právo podat stížnost k dozorovému úřadu, a to v rámci země svého bydliště, pracoviště nebo místa, kde k příslušnému incidentu došlo.
 • Odvolat jakýkoliv souhlas, který jste nám dříve poskytli v souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů, a to kdykoliv a bezplatně. Vaše preference budeme aplikovat od okamžiku odvolání souhlasu, přičemž odvolání souhlasu nebude mít dopad na zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

Tato práva mohou být v některých případech omezena místními zákonnými požadavky.

Pokud se nacházíte v EHP nebo ve Švýcarsku, můžete velmi snadno uplatňovat svá práva prostřednictvím portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard. Rovněž můžete podat žádost o uplatnění svých práv, aktualizaci svých preferencí, odstranění svých informací z našeho adresáře či zrušení svého účtu, pokud nás kontaktujte dle ustanovení v níže uvedené části „Jak nás můžete kontaktovat“.

Zobrazit shrnutí

5. Jak vaše Osobní údaje chráníme

Máme zavedena vhodná bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše Osobní údaje, přičemž tyto údaje uchováváme pouze po omezenou dobu.

Máme zavedena vhodná administrativní, technická a fyzická preventivní opatření, abychom chránili Osobní údaje před nahodilým či nezákonným zničením, nahodilou ztrátou, neoprávněnými úpravami, neoprávněným poskytováním či přístupem, zneužíváním a jakýmikoliv dalšími nezákonnými formami zpracování Osobních údajů, kterými disponujeme. Přístup k vašim Osobním údajům je vyhrazen pouze těm zaměstnancům, kteří dané údaje potřebují k tomu, aby vám mohli poskytovat produkty či služby.

Rovněž přijímáme opatření k tomu, abychom vaše Osobní údaje smazali či si je ponechali v podobě, která neumožňuje vaši identifikaci – pokud již dané údaje nejsou nezbytné pro účely, pro které je zpracováváme v kontextu Soutěže, nebo pokud požádáte o jejich výmaz. Výjimkou jsou případy, kdy jsme ze zákona povinni příslušné informace archivovat delší dobu. Při stanovení archivačních lhůt bereme v úvahu různá kritéria, například druh vámi požadovaných či vám poskytovaných produktů a služeb, povahu a délku našeho vzájemného vztahu, možnost opětovného zapojení do Soutěže, dopad případného výmazu určitých důležitých služeb o/od vás na služby, které vám poskytujeme, povinné archivační lhůty a promlčecí lhůty.

Zobrazit shrnutí

6. Předávání údajů

Vaše Osobní údaje můžeme předávat mimo EHP, včetně Spojených států, a to v souladu s našimi Závaznými podnikovými pravidly a jinými mechanismy pro předávání údajů.

Společnost Mastercard je globálním podnikatelským subjektem. Osobní údaje, které o vás získáme, můžeme předávat či poskytovat příjemcům v jiných zemích, a to včetně USA, kde se nachází naše ústředí. Tyto země nemají stejné právní předpisy o ochraně osobních údajů jako země, ve které jste dané údaje dříve poskytli. Pokud předáme vaše Osobní údaje do jiných zemí, budeme tyto údaje chránit dle ustanovení tohoto Oznámení o ochraně soukromí.

Dodržuje příslušné zákonné požadavky, když zajišťujeme přiměřená preventivní opatření v souvislosti s předáváním Osobních údajů do jiných zemí, než je země, ve které žijete. Konkrétně jsme stanovili a zavedli soubor Závazných podnikových pravidel („Pravidla“), která jsou dle úřadů EHP pro ochranu osobních údajů dostatečná pro zajištění přiměřené úrovně ochrany Osobních údajů globálně zpracovávaných z naší strany. Kopie Pravidel je k dispozici zde. Osobní údaje můžeme rovněž předávat do zemí, pro které bylo vydáno rozhodnutí o přiměřenosti a které používají smluvní ochrany pro předávání Osobních údajů třetím stranám – např. Standardní smluvní doložky Evropské komise - resp. vycházejí z certifikace třetích stran z hlediska Soutěže Štítu pro ochranu soukromí EU-USA nebo EU-Švýcarsko. Pokud máte zájem o kopii opatření, která používáme pro předávání Osobních údajů mimo EHP, můžete nás kontaktovat v souladu s ustanoveními uvedenými níže v části „Jak nás můžete kontaktovat“.

Zobrazit shrnutí

7. Funkce a odkazy na jiné webové stránky

Možná budete mít zájem používat určité funkce, které zajišťujeme společně s jinými partnerskými subjekty fungujícími nezávisle na společnosti Mastercard.

Možná budete mít zájem používat určité funkce, které zajišťujeme společně s jinými partnerskými subjekty nebo zúčastněnými obchodníky, případně použijete odkazy na jiné webové stránky – pro informace či snadnější užívání. Tyto funkce, které mohou zahrnovat nástroje sociálních sítí a geografické lokalizaci, a jiné weby mohou být provozovány nezávisle na společnosti Mastercard. Tyto subjekty mohou mít svá vlastní oznámení či pravidla pro ochranu soukromí, přičemž vám důrazně doporučujeme, abyste si je prostudovali. Pokud nejsou případné funkce či odkazované webové stránky, které navštívíte, vlastněny či provozovány společností Mastercard, neneseme odpovědnost za obsah, používání či pravidla pro ochranu soukromí těchto webových stránek.

Zobrazit shrnutí

8. Aktualizace tohoto Oznámení o ochraně soukromí

Toto Oznámení o ochraně soukromí může být pravidelně aktualizováno, aby byly reflektovány změny našich pravidel v oblasti ochrany soukromí.

Toto Oznámení o ochraně soukromí může být pravidelně aktualizováno, aby byly reflektovány změny našich pravidel pro Osobní údaje. O případných podstatných změnách tohoto Oznámení o ochraně soukromí vás budeme informovat, přičemž na začátku oznámení bude uvedeno, kdy bylo naposledy aktualizováno. Pokud toto Oznámení o ochraně soukromí upravíme, můžeme v určitých případech požadovat váš souhlas.

Zobrazit shrnutí

9. Jak nás můžete kontaktovat

Můžete nás kontaktovat emailem na adrese privacyanddataprotection@mastercard.com. Pokud se nacházíte v EHP nebo ve Švýcarsku, můžete svou žádost o uplatnění práv v souvislosti s Osobními údaji zadat prostřednictvím portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard.

Za zpracování vašich Osobních údajů odpovídá Mastercard Europe SA.

Pokud se nacházíte v EHP nebo ve Švýcarsku, můžete snadno uplatnit svá práva prostřednictvím portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard. Rovněž můžete zadat žádost o uplatnění práv nebo sdílet jakékoliv dotazy, připomínky či stížnosti ve věci tohoto Oznámení o ochraně soukromí nebo našich postupů v oblasti ochrany soukromí, a to emailem na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com nebo písemně na následující adresu:

Data Protection Officer (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgie

Zobrazit shrnutí

Pro více informací o postupech společnosti Mastercard v oblasti ochrany soukromí v jiných situacích nahlédněte do našeho Globálního oznámení o ochraně soukromí, které je dostupné na https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html.

Pro všechny ostatní dotazy týkající se vaší karty Mastercard či vašich nákupů musíte kontaktovat svou vydávající banku či zúčastněné obchodníky. Více informací o tom, jak tyto subjekty kontaktovat, je k dispozici na jejich příslušných webových stránkách.