Mastercard – globální prohlášení o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: 17. února 2017 

Společnost Mastercard International Incorporated a její dceřiné společnosti (společně „Mastercard“) respektují vaše soukromí. Toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje typy osobních údajů, které získáváme, způsoby, jakým používáme tyto údaje, osoby a subjekty, s nimiž sdílíme tyto údaje, a možnosti nastavení, které máte, pokud jde o využívání informací naší společností. Dále uvádíme opatření, která přijímáme na ochranu bezpečnosti informací, a způsoby, jakými nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů při ochraně osobních údajů.

Jednotky společnosti Mastercard, které odpovídají za získávání a používání informací osobního charakteru pro účely popsané v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou uvedeny v části tohoto dokumentu „Jak nás můžete kontaktovat“.

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou v jednotlivých zemích, v kterých působíme, lišit v závislosti na místních postupech a legislativním prostředí.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Společnost Mastercard může získat informace o vaší osobě z různých zdrojů.

Jako zpracovatel platebních transakcí a poskytovatel souvisejících služeb získáváme v souvislosti s vašimi platebními transakcemi omezené množství osobních informací o vaší osobě od finančních institucí, obchodníků a dalších subjektů.

V takových případech získáváme číslo platební karty, jméno obchodníka a jeho místo podnikání, datum a celkovou částku transakce. Důležité je, že ke zpracování platebních transakcí nepotřebujeme jméno držitele karty ani jiné kontaktní informace.

Informace o vaší osobě můžeme získat také od společností, které používají další produkty nebo služby společnosti Mastercard anebo takové používání umožňují, a z veřejně dostupných informačních systémů.

Kromě toho se můžete rozhodnout, že informace předáte přímo nám, a to několika způsoby: (i) na našich webových stránkách, (ii) v rámci marketingové nebo jiné komunikace, (iii) prostřednictvím sociálních sítí, (iv) uzavřením smlouvy o užívání výrobků nebo služeb společnosti Mastercard, (v) zapojením do akční nabídky, programu nebo propagační akce anebo (vi) v souvislosti s aktuálním nebo potenciálním obchodním či zaměstnaneckým vztahem s naší společností. Můžete rovněž souhlasit s tím, aby třetí strana, která o vás shromáždila osobní informace, sdělila takové informace naší společnosti.

Mezi osobní údaje, které můžeme získávat nebo které nám můžete podle své volby sdělit, patří:

 • Kontaktní údaje (například jméno, korespondenční nebo e-mailová adresa nebo telefonní číslo)
 • Obchodní kontaktní údaje (například pracovní pozice ve společnosti, oddělení společnosti a název společnosti)
 • Uživatelské jméno a heslo
 • Informace o platebním účtu
 • Kontaktní informace na přátele nebo jiné osoby, které bychom měli kontaktovat
 • Obsah, který nám poskytnete (například fotografie, články a komentáře)
 • Obsah, který sdělujete prostřednictvím účtů na sociálních sítích nebo členství u třetích osob
 • Unikátní identifikátor mobilního zařízení
 • Geolokační údaje
 • Jiné informace (například spotřebitelské chování a preference, jazykové preference, věk, datum narození, pohlaví a rodinný stav)

My, naši poskytovatelé služeb a partneři získáváme určité informace automatizovanými prostředky, jako jsou soubory Cookies nebo webové signály, když klepnete na naše reklamy, použijete naše mobilní aplikace nebo navštívíte naše webové stránky, stránky nebo jiná digitální aktiva. Mezi informace, které shromažďujeme tímto způsobem, patří: IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL a informace o prováděných aktivitách nebo interakcích s našimi digitálními aktivy. „Cookie“ je textový soubor, který webový server umístí na pevný disk počítače. „Webový signál“, známý také jako internetová značka, pixelová značka nebo čistý GIF soubor, se používá k přenosu informací zpět na webový server.

Na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích můžeme používat služby pro webovou analýzu od třetích stran, jako je například Adobe Omniture. Poskytovatelé analytických služeb, kteří tyto služby spravují, používají technologie, jako jsou soubory Cookies a webové majáky, aby nám pomohli analyzovat, jak návštěvníci používají naše webové stránky a aplikace.

My, naši poskytovatelé služeb a partneři můžeme rovněž získávat informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách a v našich aplikacích, které použijeme k tomu, abychom vám poskytli obsah a reklamu podle vašich individuálních preferencí. Informace získávané pro tyto účely mohou obsahovat podrobné informace, jako jsou konkrétní stránky nebo reklamy, které si prohlížíte na našich webových stránkách, a aktivity, které provádíte na našich webových stránkách a v našich aplikacích. Kdykoliv můžete zakázat získávání informací o vašem chování na internetu pro účely on-line reklamy vkládané na základě vašeho chování nebo takové získávání informací omezit – příslušné informace naleznete v části „Vaše práva a možnosti“ tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak nakládáme se získanými osobními údaji

Informace osobní povahy, které o vás získáváme, můžeme používat pro tyto účely:

 • Zpracování vašich platebních transakcí (včetně autorizace, vyúčtování, žádostí o vrácení peněz na kartu nebo jiných aktivit týkajících se řešení sporů) 
 • Ochrana a prevence před zneužitím, neautorizovanými transakcemi, pohledávkami a jinými závazky a řízení rizikové expozice a franšízové kvality, pokud jde o integritu a bezpečnost naší platební sítě
 • Vytvoření a správa všech účtů, které u nás můžete mít, a odpovědi na vaše dotazy
 • Poskytování, administrace a komunikace s vaší osobou ohledně produktů, služeb, nabídek, programů a propagačních aktivit společnosti Mastercard, jejich vydavatelů, nabyvatelů, obchodníků a partnerů (včetně soutěží, sázek nebo jiných marketingových aktivit)
 • Publikování obchodních adresářů (které mohou obsahovat obchodní kontaktní informace)
 • Provozování, hodnocení a vylepšování obchodních aktivit (včetně vývoje nových produktů a služeb; řízení naší komunikace; vyhodnocování efektivity našich reklamních aktivit a jejich optimalizace; analýza našich produktů, služeb, webových stránek, mobilních aplikací a všech dalších digitálních aktiv; podpora funkcionality našich webových stránek, mobilních aplikací a všech dalších digitálních aktiv; a vedení účetnictví, provádění auditů, fakturace, sesouhlasení a inkasa)
 • Anonymizace osobních údajů a příprava a dodávání agregovaných datových reportů s anonymními informace (včetně, mimo jiné, těchto informací: sestavy, analýzy, analytické a prediktivní modely a pravidla a další agregované zprávy) pro účely poradenství našim vydávajícím a nabývajícím institucím, obchodníkům a dalším zákazníkům a partnerům ohledně minulých a potenciálních budoucích modelů výdajů, zneužití a dalších poznatků, které můžeme z těchto dat získat
 • Vyhodnocení vašeho zájmu o zaměstnanecký poměr a kontaktování vaší osoby za účelem případného zaměstnání ve společnosti Mastercard
 • Vynucení našich podmínek použití a dalších zákonných práv
 • Nakládání s informacemi tak, jak to vyžadují příslušné zákony a předpisy, nebo na základě soudního rozhodnutí nebo státního úřadu, do jehož pravomoci spadá společnost Mastercard nebo dceřiná společnost společnosti Mastercard anebo který si takovou pravomoc nárokuje
 • Splnění průmyslových norem a našich zásad

Informace můžeme používat také jinými způsoby – v takovém případě na to v okamžiku získávání takových informací příslušným způsobem upozorníme

Sdílené osobní údaje

Osobní údaje, které o vás získáváme, neprodáváme, ani je jinak nesdělujeme, s výjimkou případů popsaných v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů anebo případů, kdy vás o tom informujeme v okamžiku získávání údajů.

Osobní údaje, které získáváme, můžeme sdílet s našimi dceřinými společnostmi, finančními institucemi a jinými subjekty, které vydávají platební karty nebo zpracovávají platební transakce, jako jsou obchodníci. Osobní informace sdílíme kvůli zpracování platebních transakcí a provádění dalších aktivit, které požadujete. Osobní informace dále můžeme sdílet se subjekty, které pomáhají s prevencí proti zneužití platebních karet, ochranou platebních transakcí před zneužitím a se zajištěním bezpečnosti transakcí a našeho systému zpracování plateb. V tomto ohledu, například, poskytujeme vydavatelům karet informace o transakcích jejich držitelů karet, které společnost Mastercard zpracovává.

Kromě toho můžeme s vaším souhlasem sdílet osobní údaje s dalšími třetími stranami. Jestliže Mastercard vystupuje jako poskytovatel služeb třetím stranám, můžeme poskytnout takovým stranám osobní údaje, které jsme pro ně získali.

Můžeme také sdílet údaje s našimi poskytovateli služeb, kteří pro nás poskytují služby. Takové poskytovatele služeb opravňujeme k používání nebo sdělování informací pouze v míře, v jaké je to nezbytné k poskytování služeb pro nás, anebo v míře, jakou připouští zákon. Po těchto poskytovatelích služeb požadujeme, aby se smluvně zavázali k tomu, že budou chránit soukromí a bezpečnost osobních údajů, které pro nás zpracovávají.

Společnost Mastercard přenáší osobní údaje v rámci skupiny dceřiných společností Mastercard podle podmínek tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jiným způsobem, o kterém vás budeme informovat v okamžiku získávání dat (například prostřednictvím prohlášení o ochraně osobních údajů pro konkrétní program).

Na našich webových stránkách si můžete zvolit používání určitých funkcí, k nimž můžete mít přístup prostřednictvím jiných subjektů, které jinak nejsou přidruženy ke společnosti Mastercard, anebo funkcí, pro které máme uzavřeno partnerství s uvedenými subjekty. Tyto funkce, které zahrnují nástroje sociálních sítí a geolokační nástroje, provozují třetí strany, a to včetně sociálních sítí, a jsou takovým způsobem jasně označeny. Tyto třetí subjekty mohou používat a sdílet osobní údaje na základě svých vlastních zásad ochrany osobních údajů. Důrazně doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů třetích subjektů, jestliže budete používat příslušné funkce.

Informace o vaší osobě můžeme sdělit (i) v případě, že to vyžaduje zákon nebo soudní řízení, (ii) v případě, že se domníváme, že je takové sdělení nezbytné k zamezení škody nebo finanční ztráty, nebo (iii) v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu nebo nezákonné aktivity anebo vyšetřováním uskutečněného podvodu nebo nelegální aktivity.

Vyhrazujeme si právo na převedení osobních údajů, které o vás uchováváme, v případě, že prodáváme nebo převádíme všechny nebo část našich obchodních aktivit nebo aktiv. Jestliže k takovému prodeji nebo převodu dojde, v maximální míře se vynasnažíme, aby nabyvatel používal osobní údaje, které jste nám poskytli, v souladu s naším Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů. Po takovém prodeji nebo převodu můžete kontaktovat subjekt, na který jsme převedli vaše osobní údaje, se všemi dotazy na zpracování takových informací.

Vaše práva a možnosti

K osobním údajům, které o vás vedeme, máte jistá práva.  Nabízíme vám také možnosti volby týkající se toho, jaké osobní údaje od vás získáme, jak s takovými údaji můžeme nakládat a jak s vámi máme komunikovat.

Můžete se rozhodnout, že společnosti Mastercard neposkytnete osobní údaje, a to tak, že nebudete provádět platební transakce. Můžete také odmítnout odeslat osobní údaje přímo nám. Jestliže nám však neposkytnete osobní údaje, když o ně požádáme, nemusíte mít přístup k celé nabídce produktů a služeb poskytovaných společností Mastercard a my nemusíme být schopni poskytnout vám informace o produktech, službách a propagačních aktivitách.

Jestliže navštívíte naše webové stránky, můžete tam zakázat předávání a používání jistých údajů, které o vás shromažďujeme automatizovanými prostředky. V určitých jurisdikcích můžete svou volbu uskutečnit prostřednictvím nástroje „Souhlas s používáním Cookies“, který se zobrazí v pravém dolním rohu webové stránky společnosti Mastercard. Váš prohlížeč vám poradí s nastavením upozornění na přijímání určitých typů souborů Cookies a s postupem, jak zakázat takové přijímání. Kromě toho vám můžeme na některých webových stránkách společnosti Mastercard poskytnout i další možnosti nastavení používání souborů Cookies. Upozorňujeme však, že bez souborů Cookies vám nemusí být dostupné všechny funkce na našich webových stránkách nebo on-line služby.

Můžete zakázat určitá použití údajů, které o vás shromažďují automatické prostředky, když navštívíte webové stránky třetích subjektů nebo klepnete na naše reklamy. Ke vkládání reklam na webové stránky třetích stran můžeme používat poskytovatele služeb. Tyto reklamy mohou být šity na míru a vkládány s využitím dat, která jsme my (a naši partneři) získali na našich webových stránkách a v aplikacích. Kromě toho mohou někteří naši poskytovatelé služeb a partneři získávat informace o vašich on-line aktivitách v průběhu času a na webových stránkách třetích stran a použít je k přizpůsobení a vkládání těchto reklam. Reklamy společnosti Mastercard jsou někdy dodávány s ikonami, které pomáhají spotřebitelům (i) získat informace o tom, jak se používají jejich osobní údaje, a (ii) nastavit, jak se mohou používat jejich osobní údaje. Klepnutím sem nebo na dostupnou ikonu v našich cílených reklamách získáte informace o možnostech zákazu nebo omezení používání dat o vašem chování na internetu pro účely on-line reklamy vkládané na základě vašeho chování.

Klepnutím na odkaz „Odhlásit se“ v e-mailech s marketingovým obsahem, které od nás získáváte, můžete kdykoliv ukončit zasílání marketingových informací formou e-mailů, případně nás můžete za tímto účelem kontaktovat dále uvedeným způsobem.  Klepnutím sem rovněž můžete zakázat zasílání marketingových e-mailů od společnosti Mastercard.

Jak jsme již uvedli v předchozí části, můžeme zpracovat osobní údaje anonymním způsobem a použít je k analýze dat.  Klepnutím sem zakážete toto anonymní zpracování dat.

Jestliže váš zaměstnavatel poskytne vaše osobní údaje společnosti Mastercard, můžete se rozhodnout, jak může společnost Mastercard s takovými údaji nakládat a komu je může sdělovat. Kontaktujte svého zaměstnavatele, který vás informuje o možnostech a realizaci takových nastavení.

V míře, v jaké to připouští platná legislativa, můžete vzít zpět svůj souhlas, který jste nám již poskytli, nebo kdykoliv na legitimních základech protestovat proti zpracování vašich osobních údajů. V dalších našich aktivitách se budeme řídit vašimi preferencemi. Jestliže vezmete zpět váš souhlas, který jste poskytli společnosti Mastercard ohledně použití nebo sdělení vašich osobních údajů, může to v určitých případech znamenat, že nebudete mít přístup k určitým produktům nebo službám společnosti Mastercard.

Na základě platné legislativy můžete mít právo: získat potvrzení, že uchováváme osobní údaje o vaší osobě, žádat přístup a získání informací o osobních údajích o vaší osobě, které uchováváme, získat kopie osobních údajů o vaší osobě, které uchováváme, aktualizovat a opravovat nepřesnosti v osobních údajích o vaší osobě, protestovat proti zpracování vašich osobních údajů a nechat zablokovat, anonymizovat nebo smazat osobní údaje o vaší osobě (podle dané situace). Právo na přístup k osobním údajům může být v některých případech omezeno místními zákonnými požadavky. Jestliže si přejete uplatnit tato práva, kontaktujte nás dále uvedeným způsobem.

Jestliže si přejete aktualizovat vaše preference, požádejte nás o odstranění vašich údajů z našeho adresáře kontaktních údajů nebo požádejte o přístup, aktualizaci, opravu nebo smazání vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás kontaktujte dále uvedeným způsobem.

Jestliže nesplníme vaše očekávání ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo jestliže si budete přát podat stížnost na naše zásady ochrany osobních údajů, informujte nás o tom, abychom měli možnost problém napravit. Můžete nás kontaktovat způsoby, které uvádíme v části „Jak nás můžete kontaktovat“. Abychom vám mohli odpovědět na váš dotaz, uveďte ve stížnosti všechny informace. Všechny stížnosti se snažíme vyhodnotit a odpovědět na ně v přiměřené lhůtě.

Jestliže nám poskytnete jakékoliv informace nebo materiály týkající se jiné osoby, měli byste mít jistotu, že sdílení takových informací nebo materiálů s námi a naše další použití takových informací nebo materiálů, o kterém vás čas od času budeme informovat, je v souladu s platnými zákony. Například byste tedy měli náležitě informovat dotyčnou osobu o zpracování jejích osobních údajů a získat její souhlas, jestliže to bude podle platných zákonů nezbytné.

Mezinárodní přenos dat

Osobní údaje, které o vás získáváme, můžeme předávat adresátům v jiných zemích, než je země, v které byly informace původně získány, včetně Spojených států Amerických. Takové země nemusí mít stejné zákony na ochranu osobních údajů jako země, v které byly informace původně poskytnuty. Jestliže budeme vaše informace předávat do jiné země, ochráníme takové informace tak, jak je uvedeno v Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo způsobem, o kterém vás informujeme v okamžiku získání dat (například prostřednictvím prohlášení o ochraně osobních údajů pro konkrétní program).

Společnost Mastercard je nadnárodní společnost. Při poskytování našich služeb můžeme potřebovat přenášet vaše osobní údaje mezi několika zeměmi včetně Spojených států, kde máme sídlo. Přenášení osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EEA) nebo Švýcarsko přiměřeným způsobem zabezpečujeme, abychom splnili požadavky platných zákonů. 

Vytvořili jsme a zavedli řadu Binding Corporate Rules ( "BCRs"), které byly uznány příslušnými orgány pro ochranu údajů EEA jako pravidla poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, které globálně zpracováváme. Kopie našich BCRs je k dispozici zde

Jak uchováváme a chráníme osobní údaje

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro společnost Mastercard důležitá. Spolehlivě chráníme informace, které získáváme. Používáme administrativní, technické a fyzické ochranné prostředky vytvořené k ochraně osobních údajů, které nám poskytujete nebo které získáváme, před jejich zničením, ztrátou, změnou, přístupem, sdělením nebo použitím náhodným, nezákonným nebo neoprávněným způsobem. U řady našich webových stránek, z kterých přenášíme určité osobní údaje, používáme šifrování SSL.

Společnost Mastercard uchovává osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelu, k němuž byly osobní údaje získány, jestliže platný zákon nevyžaduje nebo neumožňuje jinak. Přijímáme opatření ke zničení nebo trvalé deidentifikaci osobních údajů, jestliže to vyžaduje zákon nebo jestliže osobní informace nadále nejsou potřeba k účelu, k němuž byly získány.

Odkazy na jiné webové stránky

Na našich webových stránkách mohou být pro vaše pohodlí a z informačních důvodů vloženy odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou být provozovány nezávisle na společnosti Mastercard. Odkazované webové stránky používají vlastní prohlášení nebo zásady ochrany osobních údajů. Důrazně doporučujeme, abyste se s nimi seznámili, jestliže navštívíte jakoukoliv webovou stránku, na kterou odkazujeme. Jestliže odkazované webové stránky, které navštívíte, nejsou ve vlastnictví společnosti Mastercard nebo nad nimi společnost Mastercard nemá kontrolu, neneseme odpovědnost za obsah webových stránek, za jakékoliv použití webových stránek, ani za zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

Aktualizace našeho Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů může být pravidelně aktualizováno, aniž bychom vás na to předem upozornili, tak, aby odráželo změny v našich zásadách ochrany osobních údajů. Na příslušné stránky umístíme jasně viditelné prohlášení, abychom vás upozornili na každou významnou změnu našeho Globální prohlášení o ochraně osobních údajů a v horní části Prohlášení uvedeme datum poslední aktualizace. Aktualizace Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů může v některých případech vyžadovat váš souhlas.

Jak nás můžete kontaktovat

Jestliže máte jakékoliv otázky nebo komentáře v souvislosti s tímto Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů nebo zásadami ochrany osobních údajů společnosti Mastercard anebo jestliže si přejete, abychom aktualizovali informace nebo preference, které jste nám poskytli, klepněte sem. Můžete nás kontaktovat také na této e-mailové adrese: privacyanddatausage@mastercard.com; nebo nám můžete napsat na adresu:

Global Privacy Officer
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Jestliže se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku, může za zpracování vašich osobních údajů odpovídat společnost Mastercard Europe sprl.  Jestliže se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese privacyanddatausage@mastercard.com nebo nám můžete napsat na adresu:

Global Privacy Officer
Mastercard Europe sprl
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgium